trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis


Smiltenes novada bibliotēka Novadpētniecība

Novadpētniecība bibliotēkās ir viens no prioritārajiem darba virzieniem, kas ietver kompleksu un vispusīgu novada dzīves dokumentēšanu un izpēti pagātnē, tagadnē un nākotnes perspektīvā.
 Smiltenes novada bibliotēka vāc un sistematizē materiālus par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar novadu, kā arī popularizē novadpētniecības krājumu, nodrošinot tā pieejamību gan klātienē, gan arī attālināti. Tās ir publikācijas no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem, fotogrāfijas un cita veida izdevumi. Smiltenes novadpētniecības krājums ir atmiņu liecību kopums, kas aptver Smiltenes novada vēsturi un attīstību, atklāj vietējās vērtības, tradīcijas, sasniegumus, stiprinot lokālpatriotismu. Padziļināti tiek veikti pētījumi par dažādām tēmām, veidotas virtuālās izstādes.

Laipni lūdzam Novadpētniecības virtuālajā lasītavā!

Ieskats Smiltenes novada bibliotēkas vēstures dažādos laika posmos

Smiltenes bibliotēkas ēku vēsture

Mūsu stāsti Latvijas simtgadei: Smiltenes bibliotekāru stāsti
Papildināts 2019.gada 26.aprīlīØ  Informācija par Smiltenes novadu Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē.
>>>Kopkatalogs<<<

Novadpētniecības krājumu veido

Ø  Grāmatas, sīkiespieddarbi par Smiltenes novadu un novadniekiem.
Ø  Laikraksti „Smiltenīte”, „Mazpilsēta”, „Ziemeļlatvija”, „Mūsu Zeme”, „Darba Karogs”, „Smiltenes Kolhoznieks” - uz vietas bibliotēkā.
Ø  Raksti no periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, fotogrāfijas 85 tematiskajās mapēs un albūmos ( pieejamas uz vietas bibliotēkā ) par TĒMĀM:

SMILTENES NOVADS : VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR  SMILTENI UN SMILTENES NOVADU. TŪRISMA MARŠRUTI SMILTENĒ UN APKĀRTĒJOS PAGASTOS

1.    LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA UN VALDĪBA.  NOVADNIEKI - LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS DEPUTĀTI

2.    VIETĒJĀ VALSTS VARA 

3.    SABIEDRISKI POLITISKĀS UN SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

4.  SMILTENES NOVADA DABA: VIRSMA, DERĪGIE IZRAKTEŅI, ŪDEŅI, MEŽI, AUGU UN DZĪVNIEKU VALSTS. AIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI 

5.    VESELĪBAS AIZSARDZĪBA SMILTENES NOVADĀ 

6.    NOVADA VĒSTURE      

7.    TAUTSAIMNIECĪBA 

8.    ZINĀTNE, IZGLĪTĪBA, ETNOGRĀFIJA  

9.    RELIĢIJA                  

10. NOVADNIEKU SADZĪVE 

11. FIZISKĀ KULTŪRA UN SPORTS 

12. DAIĻLITERATŪRA. LITERATŪRAS ZINĀTNE.   LITERATŪRZINĀTNIEKI.    VALODNIEKI. FOLKLORISTI  

13.MĀKSLA. KULTŪRA. PRESE

 

 

Ø  Informācija par Smiltenes novadniekiem.

Ø  „Smiltenes vīru koris „Dziedonis” vēsture (1951. - 1991.)” un foto galerija tapusi VKKF Vidzemes kultūras programmas 2012. gadā finansētā projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados” ietvaros.

>>>Dziedonis<<<Ø  Mākslinieku galerija
    2013.gada pavasaris Launkalnes pagastā
    Personālizstāde "Noskaņu variācijas"


Ø  Arnolds Oskars Pirro - Smiltenes fotogrāfs
Fotogrāfs Oskars Arnolds Pirro, saglabājot fotogrāfijās tā laika notikumus un cilvēkus, veicis nozīmīgu kultūras misiju.
Viņa fotogrāfijas ir vēsturiska liecība par Smiltenes apkārtnes vēsturi, vidi un cilvēkiem.
Pateicoties Pirro meitai Intai Vēciņai un mazmeitai Inesei Upmalei, līdz mūsdienām saglabājušās daudzas A.O. Pirro fotogrāfijas.
>>>Arnolds Oskars Pirro<<<


Ø  Smiltene projektā „Zudusī Latvija”.
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonika projekts „Zudusī Latvija” apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Ø  LNB digitālajā bibliotēkā skatīt laikrakstus

Smiltenes Ziņas 1928-1938

Smiltenietis 1941-1944

Jaunais Smiltenes Vēstnesis 1929 -1933

Darba Karogs (Valka) 1953 – 1989

 

Ø  Gaidām Jūs Smiltenes novada bibliotēkas Uzziņu un novadpētniecības lasītavā Baznīcas laukumā 13, Smiltenē!